لوله های تحت فشار بر اساس استاندارد

(9117 ISIRI 1452)

(EN)


مخصوص مصارف آبرسانی تحت فشار