جدول مشخصات لوله های پلی اتیلن با مواد

Pe - 80

جدول مشخصات لوله های پلی اتیلن با مواد

Pe - 63